2017-06-24

Getijdenrivier

Hoe kan de verdichtingsopgave voor Rotterdam zich verhouden tot de rivier als autonome entiteit? We onderzoeken de relatie van de rivier met de stad en de ontwikkelingsmogelijkheden die daaruit voortvloeien. Stofstromen, mensen (actoren) en dingen (factoren) bieden de basis voor ontwerpen waarin ruimtelijke identiteit, circulaire economie, sociale ontwikkeling en natuurbehoud samen komen. ... meer

2016-08-01

Parkstad verbindt

Parkstad Limburg is één van de Nederlandse regio’s die zucht onder de gevolgen van krimp: het aantal inwoners daalt, bedrijven trekken weg. Bovendien kampt deze regio met de infrastructurele erfenis van een inmiddels goeddeels failliete economie. Parkstad Limburg heeft een overdaad aan wegen, die door hun grote maat steeds vaker een barrière vormen tussen plekken, in plaats van een verbinding. ... meer

2016-06-16

Afval als bron

Een van de kernpunten van de circulaire economie is om niet langer in afval te denken maar in grondstoffen. Onze huidige lineaire economie – waarin grondstoffen na productie en consumptie eindigen als hinderlijk afval dat moet worden verwerkt – moet transformeren tot een circulaire economie, waarin het hergebruik en het terugwinnen van grondstoffen centraal staat. ... meer

2016-05-31

SouthWest Works!

De Metropoolregio Amsterdam (MRA) is nationaal een belangrijke economische motor en internationaal een subtopper. De ambitie van de partijen in de MRA is om tot de top van de global city regions te horen en de positie als economische motor van Nederland nog verder uit te bouwen. ... meer

2016-03-31

Sport en bewegen II

Ons zorgstelsel staat onder druk en dat zal, mede door de vergrijzing, alleen maar toenemen. De uitdaging is dus om de bevolking gezond te maken en gezond te houden, daarbij speelt lichaamsbeweging een belangrijke rol. Doel is om mensen meer te laten sporten, maar vooral om hen meer te laten bewegen in hun dagelijkse routine. De Arnhemmer fietst minder dan de gemiddelde Nederlander. Hier valt dus nog wel wat winst te behalen. Waar in Arnhem is de opgave het grootst? En hoe komt dat? Welke doelgroepen behoeven het meeste aandacht, welke maatregelen moeten er getroffen worden en wie moeten daarbij betrokken worden? ... meer

2015-10-16

Verbonden in Parkstad

Krimp en leegstand zijn urgente problemen geworden in de Zuid-Limburgse Parkstad regio. Sinds de mijnsluitingen in 1965 is de regio al zoekende naar een nieuwe economisch fundament. De bevolking is sterk aan het vergrijzen en de werkende bevolking neemt af. De prognoses laten zien dat deze ontwikkeling zal doorzetten. ... meer

2015-08-28

Energietransitie en Healthy Ageing

De manier waarop we wonen, voedsel produceren en ons verplaatsen heeft een enorme invloed op onze energiebehoefte. De energietransitie is dus haast onmogelijk zonder een ingrijpende verandering van onze leefstijl. Een nieuwe rol en houding van stakeholders, experts, ontwerpers en gebruikers is daarvoor noodzakelijk. Gesprekken met stakeholders leiden tot vragen als: wat betekenen energie-interventies voor de wijk, hoe dragen ze bij aan gezonder ouder worden en hoe grijpen ze in op de dagelijkse routine van mensen? Aan de hand van onder andere een masterclass scenario-ontwerpen, gesprekken met stakeholders en intensieve workshops koppelen studenten de opgedane kennis over energiestromen aan twee concrete locaties: de wijken Selwerd en Europapark, beide in de stad Groningen. Dit leidt tot heel verschillende voorstellen. Een aantal grijpt in op de dagelijkse routine, bijvoorbeeld door een hub te ontwerpen voor duurzame mobiliteit. Andere brengen de energiepotentie op wijkniveau in beeld. En er worden voorstellen gedaan voor de transformatie van woonblokken. Ontwerpend onderzoek brengt zo lokale, regionale en individuele vraagstukken bijeen. ... meer

2015-06-28

Grondstoffenfabriek

De vraag van de gemeente Rotterdam is het ruimtelijk onderzoeken van de implicaties van een betere omgang met de overlast van hemelwater en de mogelijkheid van nutriëntenterugwinning als economisch verdienmodel. Er wordt veel onderzoek gedaan naar de verbetering van de afvalwaterketen, maar de ruimtelijke implicaties van bijvoorbeeld het afkoppelen of decentraliseren van systemen zijn nog nauwelijks geduid. Bovendien is –in Rotterdam- het rioleringssysteem aan vervanging toe. Daarvoor is nauwelijks geld. De vraag is hoe de vervangingsoperatie bijdraagt aan een circulaire stad, op een intelligentere manier investerin¬gen plant en alternatieven genereert voor ruimtelijke kwaliteit. Kunnen wij onze afvalwaterketen inzetten als grondstoffenfabriek voor een circulaire economie? Is het mogelijk om stedelijke ontwikkeling en circulaire economie steviger op elkaar te betrekken? Binnen dit atelier worden mogelijke antwoorden op deze vragen analyserend en ontwerpend verkend. ... meer

2015-04-24

Water Works

Water is een van de meest centrale elementen in onze samenleving. Het wordt gebruikt voor vele uiteenlopende doeleinden: consumptie, hygiëne, agricultuur, transport, industrie, energieproductie enzovoort. We zijn zo gewend aan de aanwezigheid van water, dat we nauwelijks haar uitgebreide systemen en infrastructuur opmerken, behalve wanneer deze systemen onder druk komen te staan. ... meer

2015-04-21

"Zaans Next Economy"

De locatie en opgave voor deze gecombineerde studio (landschap en stedenbouw), van de Academie van Bouwkunst Amsterdam, is het stedelijke en landelijke gebied van Zaanstad en omgeving. De Zaanstreek wordt wel gezien als het eerste geïndustrialiseerde gebied ter wereld. Met meer dan 1000 windmolens, was de Zaanstreek de economische motor van Nederland in de Gouden Eeuw. De economische groei van Zaanstad blijft echter nu sterk achter bij Amsterdam en de rest van de Metropoolregio. De sterke verstrengeling van wonen en industrie zorgt er weliswaar voor dat Zaanstad geen ‘doorsnee’ stad is, maar maakt het extra lastig om als stad aan de hedendaagse milieueisen te voldoen. Daarnaast wordt Zaanstad vrijwel geheel omgeven door landelijk gebied, dat beschermd is vanwege bijzondere natuurwaarden. Zaanstad staat dus voor een lastige opgave. Opgesloten door het beschermde buitengebied en de milieucontouren in de stad moet de stad ruimte maken voor transformatie en ontstaat de noodzaak tot verdichting van nieuwe woon- en werkmilieus in het bestaande stedelijke gebied. (Zaanse paradox) Hiervoor moet Zaanstad haar bestaande industrie herzien en zich voorbereiden op de kansen van de Next Economy. ... meer

meer projecten...