2015-10-16

Verbonden in Parkstad

Krimp en leegstand zijn urgente problemen geworden in de Zuid-Limburgse Parkstad regio. Sinds de mijnsluitingen in 1965 is de regio al zoekende naar een nieuwe economisch fundament. De bevolking is sterk aan het vergrijzen en de werkende bevolking neemt af. De prognoses laten zien dat deze ontwikkeling zal doorzetten. ... meer

2015-09-11

Transition Skills

To contribute positively to systemic transitions within local communities, architects need to be critical, reflective, far-sighted communicators. This paper presents educational practices developing adaptive, systemic and co-creative approaches within the training of architectural Masters students. It evaluates the first outcomes of a four-year research through design studio, executed by the Academy of Architecture in Groningen, in which experiential learning helps development of heightened awareness, appropriate mindsets and critical thinking; enabling students to identify problems and challenges specific to their profession. Students, stakeholders, teachers and researchers involved in the studio form a learning community that critically monitors the educational program. By working on “live” projects, the studio produces insights concerning local scale energy transition in the North of The Netherlands. ... meer

2015-08-28

Energietransitie 2015

In een reeks Energietransitie Studio’s in Groningen onderzoeken masterstudenten analyserend en ontwerpend de ruimtelijke betekenis van de regionale energietransitie. Ze spelen in op de behoefte aan kennis en beelden van de ruimtelijke implicaties, kansen en opgaven, die volgen uit de energietransitie op verschillende schaalniveaus. ... meer

2015-06-28

Afvalwater

De vraag van de gemeente Rotterdam is het ruimtelijk onderzoeken van de implicaties van een betere omgang met de overlast van hemelwater en de mogelijkheid van nutriëntenterugwinning als economisch verdienmodel. Er wordt veel onderzoek gedaan naar de verbetering van de afvalwaterketen, maar de ruimtelijke implicaties van bijvoorbeeld het afkoppelen of decentraliseren van systemen zijn nog nauwelijks geduid. Bovendien is –in Rotterdam- het rioleringssysteem aan vervanging toe. Daarvoor is nauwelijks geld. De vraag is hoe de vervangingsoperatie bijdraagt aan een circulaire stad, op een intelligentere manier investerin¬gen plant en alternatieven genereert voor ruimtelijke kwaliteit. Kunnen wij onze afvalwaterketen inzetten als grondstoffenfabriek voor een circulaire economie? Is het mogelijk om stedelijke ontwikkeling en circulaire economie steviger op elkaar te betrekken? Binnen dit atelier worden mogelijke antwoorden op deze vragen analyserend en ontwerpend verkend. ... meer

2015-05-15

Ontwerpen aan mogelijkheidszin

Opdrachten aan architecten en stedenbouwkundigen zijn vaak ill-formed questions. De vraagstelling is onnauwkeurig en verhult onderliggende problemen. Het ontwerp is, vanwege zijn iteratieve karakter, toekomstgerichtheid, intuïtieve inventiviteit, verbeeldingskracht en onderliggende fuzzy logica , bij uitstek het middel om dergelijke vragen tegemoet te treden. Het vermogen tot ontwerpen is een specifieke menselijke eigenschap die ontwerpers verder verfijnd hebben. Deze vaardigheid ontwikkelen en oefenen vormt de kern van ontwerpopleidingen. Het is dan ook niet vreemd dat wij vanuit de Rotterdamse Academie van Bouwkunst (RAvB) geïnteresseerd zijn in hoe het ontwerpen 'werkt' en welke methodieken eraan ten grondslag liggen. ... meer

2015-04-24

"Water Works” Brabantstad 2015

Water is een van de meest centrale elementen in onze samenleving. Het wordt gebruikt voor vele uiteenlopende doeleinden: consumptie, hygiëne, agricultuur, transport, industrie, energieproductie enzovoort. We zijn zo gewend aan de aanwezigheid van water, dat we nauwelijks haar uitgebreide systemen en infrastructuur opmerken, behalve wanneer deze systemen onder druk komen te staan. ... meer

2015-04-21

"Zaans Next Economy"

De locatie en opgave voor deze gecombineerde studio (landschap en stedenbouw), van de Academie van Bouwkunst Amsterdam, is het stedelijke en landelijke gebied van Zaanstad en omgeving. De Zaanstreek wordt wel gezien als het eerste geïndustrialiseerde gebied ter wereld. Met meer dan 1000 windmolens, was de Zaanstreek de economische motor van Nederland in de Gouden Eeuw. De economische groei van Zaanstad blijft echter nu sterk achter bij Amsterdam en de rest van de Metropoolregio. De sterke verstrengeling van wonen en industrie zorgt er weliswaar voor dat Zaanstad geen ‘doorsnee’ stad is, maar maakt het extra lastig om als stad aan de hedendaagse milieueisen te voldoen. Daarnaast wordt Zaanstad vrijwel geheel omgeven door landelijk gebied, dat beschermd is vanwege bijzondere natuurwaarden. Zaanstad staat dus voor een lastige opgave. Opgesloten door het beschermde buitengebied en de milieucontouren in de stad moet de stad ruimte maken voor transformatie en ontstaat de noodzaak tot verdichting van nieuwe woon- en werkmilieus in het bestaande stedelijke gebied. (Zaanse paradox) Hiervoor moet Zaanstad haar bestaande industrie herzien en zich voorbereiden op de kansen van de Next Economy. ... meer

2015-04-01

Sport & beweging in de openbare ruimte

De afdeling Sport en Onderwijs van de Gemeente Arnhem en het Sportbedrijf willen sport en beweging voor stadsbewoners stimuleren en daarmee een kwaliteitsverbetering tot stand brengen in de openbare ruimte. Door enerzijds een analyse te maken van duidelijke opgaven in de openbare ruimte en deze locaties in verband te brengen met de potentie die de introductie van sport en beweging brengt, ontstaan kansrijke nieuwe ontwikkelingslocaties in de stad. Het onderzoek van de FURstudio spitst zich toe op een viertal aandachtgebieden die ook al in de gemeentelijke Structuurvisie aangewezen zijn: Klarendal, Centrum Oost, Centrum Zuid en Stadsblokken / Meijnerswijk. ... meer

2015-03-21

Dialoog #3

FUR-Mastercass scenario ontwerpen olv Christian Salewski (ETH-ZUrich) op de Academie van Bouwkunst in Groningen (20-21 maart). ... meer

2014-11-28

Dialoog #2

De tweede openbare bijeenkomst van het Lectoraat Future Urban Regions (FUR) wordt op 2 juli in Tilburg georganiseerd. In het Deprez gebouw in de Tilburgse Spoorzone leidt moderator Ruben Maes wederom de presentaties en discussie. Het programma voorziet in een aantal aandachtspunten: de lopende zaken van en rond FUR, verschillende pitches en reacties op ontwerpend onderzoek van de FUR-studio’s, het bespreken van aantal basale vragen die de kern van het lectoraat vormen. Tevens zijn Peter Mensinga (ARUP) en Tjerk Ruimschotel (supervisor stedenbouw gemeente Groningen en voorzitter BNSP) gevraagd respectievelijk een lezing over de eigen ontwerppraktijk en een reflectie op ontwerpend onderzoek en FUR te geven. ... meer

meer projecten...